07-01-2019

Is onderzoek de basis van Beleidsvorming?

De gemiddelde Nederlander denkt vaak dat gemeenteambtenaren weggestoken in een hoge ivoren torens alle contact met de medemens verloren hebben.

Hoe komt dit toch.

We hoeven de kranten maar open te slaan, en ingevoerd nieuw beleid leidt tot volledig onbegrip bij de massa.

Daar moet een grondslag voor zijn.

Wantrouwen van de burger

Het is echt niet alleen van deze tijd dat het wantrouwen van de burger diep ingesleten in de samenleving blijkt te zijn.

Kijkend naar de afgelopen jaren zijn er natuurlijk nogal wat politieke kopstukken van hun voetstuk gevallen.

De burger krijgt steeds meer de indruk van; “Ze doen maar wat daar in Den Haag, de provincie of de gemeente”. Men heeft de indruk dat beleid uit de losse pols wordt gevormd. Recent nog het verhaal rondom de dividendbelasting?

In werkelijkheid is dit natuurlijk niet zo. Echter de perceptie is anders.

Het lijkt wel of dat beleidsbesluiten genomen door de ambtenarij alle redelijkheid en alle billijkheid van de Nederlandse bevolking volledig in de wind slaan.

Het oogt dan ook vaak, als of enige vorm van onderzoek volledig niet heeft plaatsgevonden. Zowel op nationaal niveau als internationaal niveau blijkt deze indruk te bestaan.

Deze perceptie, beeldvorming, is moeilijk te vechten.

En net daar kan terdege onderzoek voor beleidsvorming de politieke opinie van de gemiddelde burger op straat beïnvloeden.

Is onderzoek de basis van beleidsvorming?

Het vormen van beleid op basis van klachten vanuit de samenleving, vaak geopperd door een zeer kleine minderheid kan nooit de reden zijn om voor de meerderheid in een democratisch land het beleid volledig om te gooien.

Dit geldt ook voor het te veranderen van beleid gebaseerd op opinies.

Zeker met de kracht van Sociale Media worden klachten en opinies versterkt. De mening van een redelijk kleine groep kan het dan lijken als de gehele samenleving om deze verandering vraagt.

Echter, alleen gedegen onderzoek kan uitsluitsel geven over misstanden binnen een te voeren beleid, en de daarop aanpassingsgerichte veranderingen.

5 redenen waarom onderzoek de basis van beleidsvorming zou moeten zijn

Er zijn vijf redenen waarom marktonderzoek de basis van de beleidscyclus zou moeten zijn.

Reden 1: Politieke agenda

Het vormen van beleid kan natuurlijk nooit gebeuren op basis van een politieke agenda alleen. Dat zou machtsmisbruik zijn van een politieke partij die zijn stem laat gelden door het voeren van beleidsbeslissingen volledig te baseren op politieke voorkeuren.

Zelfs als dit het geval zou zijn, dan nog is het wenselijk een degelijk onderzoek ten grondslag te kunnen leggen aan het te voeren beleid.

Reden 2: Overtuigen van coalities & opposities

Een onderzoek om een bepaald beleid te kunnen voeren zal er in z’n algemeenheid toe leiden dat coalitie en eventuele oppositiepartijen en partners te overtuigen zijn van het voorgestelde beleid.

Een goed onderzoek kan partijen -en zeker diegene die van mening verschillen- dichter bij elkaar brengen.

Reden 3: Overtuigen van De Samenleving

Als politici en gemeenteambtenaren terdege kunnen onderbouwen waarom bepaalde beleidsbeslissingen genomen worden door aan te tonen dat terdege onderzoek heeft plaatsgevonden, dan zal duidelijk zijn voor de meerderheid waarom deze wijzigingen in het beleid worden voorgesteld.

Reden 4: Burger Betrekken bij Politieke Vorming

Zeker op gemeentelijk niveau zouden burgers onderdeel kunnen uitmaken van een onderzoek. Ook hun mening telt. Uiteindelijk dienen zij in een bepaalde gemeente te leven, en zou deze (dus) naar hun wensen ingericht moeten worden.

Een goed onderzoeksbeleid van een gemeente kan daar zeer bij helpen.

Reden 5: Imagoverbetering van de Ambtenarij

Een afdeling binnen gemeente die terdege onderzoeken uit laat voeren wordt over het algemeen binnen de samenleving meer serieus genomen.

Ook wethouders die zich laten leiden door onderzoeken, en niet alleen door hun persoonlijke of politieke opinie blijken populairder te zijn binnen gemeenten. Simpelweg door burgers te laten participeren ontstaat draagvlak. Mensen willen gehoord worden.

Geen onderzoek

Zonder onderzoek is het vrijwel onmogelijk goed beleid dat gedragen wordt door een meerderheid van de samenleving of inwonenden van een gemeente door te voeren.

Beleid dat ingevoerd wordt zonder onderzoek, lijkt dan uit de losse pols te komen, en argumenten met betrekking tot het te voeren beleid kunnen dan vaak alleen maar ondersteund worden door meningen.

Onderzoek kan eventuele tegenstellingen -en onvrede- binnen de samenleving onderbouwen en in begrijpelijke stellingen vertalen. Wat willen de gele hesjes-dragers nu daadwerkelijk?

Simpel onderzoek

Zelfs een simpele SWOT analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats), kan de basis vormen van kleine beleidsveranderingen.

De SWOT is wel de eenvoudigste vorm van onderzoek die er kan plaatsvinden. Hiermee  kan zeer snel in kaart brengen worden gebracht waar het te voeren beleidsvoorstel aan schort. Ook verduidelijkt het de knelpunten waar nader onderzoek op gedaan zou kunnen worden.

Uitgebreid onderzoek

Echter, de meeste plannen die op gemeentelijk niveau of provinciaal niveau worden opgesteld, hebben aan een SWOT-Analyse niet genoeg, en verdienen een diepgaand onderzoek om tot redelijke beleidsvoering te komen.

SMART – oplossingen en doelen

SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Relevant, Tijdslimiet. Deze vorm van beleidsvorming legt zaken als relevantie en uitvoerbaarheid aan het licht.

Daarnaast maakt het te voeren beleid ook meetbaar, en zet tijdslimieten (deadlines) voor de invoering. Op deze wijze kan zowel het beleid en het onderzoek van het beleid tastbaar maar ook begrijpelijk voor de bevolking worden gemaakt.

Goed, gedegen en diepgaand onderzoek is de grondslag om de algehele opinie geschaard te krijgen achter (gewenst) beleid.

Niet voor niets hebben mensen twee oren en één mond.

Beleidsvorming begint met luisteren.

Terug naar het nieuwsoverzicht