06-05-2019

Het belang van onderzoek bij Centrumontwikkeling gemeente

Centrumontwikkeling vindt in alle gemeentes in Nederland plaats, en beleidsvisies worden daar op afgestemd en aangepast. Onderzoek binnen de beleidscyclus is van belang om zowel het nieuw in te richten beleid goed op de agenda te krijgen tot en met de invoering en de evaluatiefase.

Met de toenemende bevolking in Nederland is elke stad, dorp en gemeente onderhavig aan veranderingen. En zeker de kern van de gemeente heeft vaker aanpassingen in het beleid nodig om de gemeente en zijn inwoners klaar te laten zijn voor de toekomst.

Men moet dan denken aan de diverse woon en werkgebieden, overheidsgebouwen, wegenplanning, nieuwbouw van woningen, maar ook wat te doen bij calamiteiten. De centrumvisie van een gemeente is vaak een totaalplan voor meerder jaren zo niet decennia. Een visie waarin voor alle burgers en inwonenden een veilige en sociale gemeente gecreëerd wordt.

Bij centrumontwikkeling denken we vaak aan de bevolkingsgroei, en het uitdijen van de gemeente. Echter, wat te denken van gemeentes die kleiner worden qua inwonertal, doordat vaak de jongere mensen naar de grote stad trekken. Ook hiervoor is een visie nodig die door gemeentes onderzocht dient te worden, om ook voor dit soort kleinere gemeentes de leefomgeving leefbaar en betaalbaar te houden.

Nieuwe Centrumontwikkeling

Met de groeiende bevolking in Nederland, hebben de meeste gemeenten te maken met een aanwas in hun inwonertal. Waardoor vaak zaken als huidige verkeersbeleid en de woningmarkt fors onder spanning komen te staan.

Een lange termijn gebiedsvisie voor het stadscentrum, de grote en kleinere winkelgebieden, en ook de aanpalende woongebieden zijn van belang. De visie is echter een papieren werkelijkheid, en kan alleen door veranderend beleid ook werkelijk ingevoerd worden.

Onderzoek Centrumontwikkeling & Gebiedsvisie

De gebiedsvisie is een plan van de toekomst, waarin elke gemeente zijn toekomstvisies voor het leefgebied kenbaar kan maken als een soort routeplanner voor toekomstige veranderingen en aanbestedingen.

Een dergelijke visie is van uiterst groot belang bijvoorbeeld bij de aanvraag van subsidies, die zowel uit de provincie, de staat, maar ook uit Europa kunnen komen. Subsidie-aanvragen zijn lang, en daarom moet binnen de gebiedsvisie hier in vroegtijdig opzicht op geanticipeerd worden om deze subsidie aanvragen te doen.

Onderzoek om de gebiedsvisie te bewerkstelligen is van belang. Vaak kan een gemeente via een onafhankelijk onderzoekbureau gouden tips krijgen, daar deze ook vaak voor andere gemeenten onderzoek verrichten, en dus meestal op de hoogte zijn van het afgebakende kader van de wet, en daarop gebiedsvisie plannen kunnen aanpassen.

Centrumontwikkeling Beleidscyclus

Bij elke centrumontwikkeling kan men een stramien hanteren dat de beleidscyclus vaststelt voor elke onderdeel van de nieuwe visie. Agendavorming, ook wel planvorming genoemd, gevolgd door het beleidsbesluit dat de beleidsinvoering inluidt, gevolgd door de beleidsevaluatie dat de monitor vormt van het nieuwe beleid.

Door een vast stramien te volgen, krijgt men een perfecte pasvorm waarin nieuw beleid ten behoeve van de gebiedsvisie ontwikkeld wordt, zodat binnen de cadans van het stramien ook alle ambtenaren binnen dit kader kunnen functioneren.

Centrumontwikkeling Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening

De nieuwe Wet Ruimtelijk Ordening, ook wel de WRO genaamd, is recentelijk veranderd. De veranderingen binnen de WRO komen er in de basis op neer dat de overheid de grote lijnen schetst, de structuurvisie, en de verdere de invulling aan provincie en gemeenten wordt gelaten. Zo kunnen bestemmingsplannen, projectbesluiten en inpassingsplannen door de gemeente direct getoetst worden aan de structuurvisies van het rijk.

Om dit traject in goede banen te leiden is degelijk onderzoek door onafhankelijke en onpartijdige instanties een goede zaak.

Verder laat de nieuwe WRO ook de mogelijkheid aan de burgerij om meer inspraak te hebben op de gemaakte plannen van de gemeente. De gemeenten dienen burgers te raadplegen voor nieuwe visies en beleid. Dat kon vroeger ook al, echter nu is er meer ruimte voor medezeggenschap vanuit de bevolking, zodat iedereen gehoord kan worden. De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening, laat meer ruimte voor moderne democratische proces binnen het geheel van de gebiedsvisies en de invulling van centrumontwikkeling.

Onderzoek bij de beleidsvisie van gemeentelijke centrumontwikkeling leidt aantoonbaar tot betere resultaten en betere visies, die op een beter en groter draagvlak kunnen rekenen.

Denk na over een burgerraadpleging en een onderzoek onder stakeholders. Graag delen we praktijkcases. Dit alles met het (Tip-)doel om de gemeenschap een stukje mooier te maken. Lees ook de 13 tips hoe (markt)onderzoek kan bijdragen aan een betere besluitvorming.

Terug naar het nieuwsoverzicht