06-08-2018

De voordelen en nadelen van inwonerspanel-onderzoek

Inwonerspanel

Een inwonerspanel is een burgerparticipatie-middel om de participatie van inwoners om te zetten in denkkracht.

“You never really understand a person until you consider things from their point of view.”

Voordelen inwonerspanel-onderzoek

Een inwonerspanel heeft de volgende voordelen:

  • Het hebben van hogere responspercentages ten opzichte van ad-hocenquêtes, omdat panelleden al hebben ingestemd om deel te nemen aan het burgerpanel.
  • Goedkoper dan een  aantal eenmalige onderzoeken omdat verschillende onderwerpen kunnen worden opgenomen in één vragenlijst.
  • De werkwijze geeft een langetermijn-visie aan om gezamenlijk de volgende stap te kunnen zetten.
  • Het is een relatief snelle methode om representatieve uitkomsten als input te leveren voor onder andere beleidsnota’s
  • Het hebben van demografische informatie betekent dat bepaalde groepen mensen gerichter kunnen worden uitgevraagd (kruistabellen kunnen worden gemaakt).
  • Inwonerspanel-onderzoek kan ideaal gebruikt worden in combinatie met kwalitatief onderzoek.

Nadelen inwonerspanel-onderzoek

Een inwonerspanel heeft de volgende nadelen:

  • Panelleden worden waarschijnlijk in de loop van de tijd beter geïnformeerd, wat ertoe kan leiden dat hun standpunten atypisch worden (conditionering).
  • In de loop van de tijd kan slijtage van het panel plaatsvinden (dat wil zeggen dat panelleden die niet reageren problematisch worden).
  • Lopend onderhoud van het paneel is vereist om de problemen met conditionering en uitval aan te pakken.
  • Bewoners die niet deel uitmaken van het inwonerspanel, kunnen zich buitengesloten voelen.

Beheer inwonerspanel

Als gemeente is het niet verstandig om zelfstandig een burgerpanel op te zetten en te beheren. Technische en beeldvormende argumenten liggen hieraan ten grondslag.

Kunst is het om het panelonderzoek uit te besteden waarbij:
(I) je als gemeente alle voordelen van het inwonerspanel hebt en
(II) alle nadelen bij de externe partij liggen.

Zie het inwonerspanel als een gemeenschapspanel.

Terug naar het nieuwsoverzicht