17-06-2019

De nieuwe omgevingsvisie – Hoe kunnen burgers participeren?

Er is veel te doen geweest rondom de nieuwe nationale omgevingsvisie (NOVI). Onlangs heeft deze het levenslicht mogen aanschouwen.

Op dit moment wordt de omgevingsvisie op grote schaal toegepast als leidraad voor nieuw beleid.

De vraag is nu hoe gemeenten burgers mee laten participeren om deze nieuwe nationale omgevingsvisie vorm te kunnen geven. Dit zodat de omgevingsvisie toegepast wordt zoals deze ook daadwerkelijk bedoeld is.

Wat staat er in de Nieuwe Nationale Omgevingsvisie?

De nieuwe nationale omgevingsvisie is een lange termijn visie waarin gemeenten al hun plannen en ideeën op het gebied van beleidsdoelen en gemeentelijke ambities kwijt kunnen met betrekking tot de fysieke leefomgeving.

De nieuwe nationale omgevingsvisie vervangt en -in sommige gevallen- verbindt eerdere landelijke visies en planningen, met betrekking tot de leefomgeving.

Het is de bedoeling dat alle 355 Nederlandse gemeenten uiteindelijk een omgevingsvisie (NOVI) opstellen waarin een duidelijke planmatige visie voor de toekomst wordt neergelegd. Daar het kader op nationaal niveau geschetst is, is het stramien waar binnen de omgevingsvisies beschreven worden vrijwel identiek, waardoor vergelijken en bijsturen waar nodig meer inzichten en mogelijkheden geeft. Duidelijke beleidslijnen en kaders waar binnen gemeenten sociale kleur en dynamiek kunnen schapen.

De kaders die binnen de nieuwe omgevingsvisie gepland dienen te worden zijn; water, ruimte, milieu, landschap & natuur, verkeer & vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Meer informatie over de Omgevingsvisie? Ga naar de website van Nationale Omgevingsvisie overheid.

Binnen al deze facetten van de nieuwe omgevingsvisie kunnen burgers mee participeren, om zo ook vanuit de bevolking meer draagvlak voor de nieuwe plannen, ideeën en bijbehorend beleid te creëren.

NOVI en Burgerparticipatie

Wederom zal burgerparticipatie binnen de gemeenten van Nederland de medezeggenschap van de burgerij inroepen om zo tot homogene besluiten te kunnen komen, die zowel voor de overheid als ook de inwoners van het land, acceptabel en werkzaam zijn.

Het is goed te zien dat deze nieuwe wetgeving die medio 2019 actief wordt een brede maatschappelijke betrokkenheid en participatie teweeg zal brengen.

Nieuwe Omgevingsvisie Onderzoeken

Er zal binnen het kader van de nieuwe nationale omgevingsvisie veel werk zijn voor onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau’s die nieuwe toekomstvisies en beleid zullen bewerkstelligen. Hun kennis en ervaring is vaak een welkome aanvulling op het team van ambtenaren binnen de gemeente, ook daar zij vaak landelijk opereren en ideeën en onderzoeken uit andere regio’s kunnen laten meewegen in de onderzoeken.

De prioriteiten van de NOVI

Binnen de NOVI liggen een aantal kerntaken waarnaar gekeken dient te worden, die van belang zijn bij het creëren van de toekomstvisie van het land.

  • Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie
  • Duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland
  • Sterke en gezonde steden en regio’s
  • Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

Verandert er iets door de Nieuwe Nationale Omgevingsvisie?

Voor de nieuwe nationale omgevingsvisie is een duidelijk proces ontworpen waarbinnen de toekomstverkenning en planning kan plaatsvinden. Dit kader is voor elke gemeente in het land hetzelfde.

In principe zijn er vier fases waar elke gemeente aan dient te voldoen. De fases zijn:

1 – De startnota – Dit is een soort beginselakkoord waarin de diverse zaken geschetst worden.

2 – De verdieping – hierin worden zaken verder uitgediept en onderzocht op haalbaarheid en draagvlak.

3 – Het ontwerp – Hierin worden de visies duidelijk geformuleerd

4 – De vaststelling – NOVI 1.0

De nieuwe nationale omgevingsvisie (NOVI) zal in dag- en weekbladen, maar ook in de actualiteiten- en praatprogramma’s op de televisie voldoende stof doen opwaaien en de tongen losmaken. Echter, het is een mooi plan waarin de verbetering en verduurzaming van de leefomgeving van het land centraal staat.

Richt processen tijdig in en betrek burgers -aan de voorkant- bij de besluitvorming.

Terug naar het nieuwsoverzicht