24-06-2019

Burgerparticipatie, hoe meet je succes?

Bij een nieuw beleidsplan, en het invoeren van nieuw beleid waarbij gebruik gemaakt wordt van burgerparticipatie is het meten van het succes van cruciaal belang.

Het toepassen van burgerparticipatie binnen gemeentelijke projecten heeft de nodige voordelen. Burgers laten meepraten over op handen zijnde projecten en beleidsplannen binnen de gemeente levert draagvlak (I) binnen de bevolking op. Daarbij is de politiek er voor de burgers, dus een stuk inspraak (II) is van belang.

Tevens geeft het participeren van burgers vaak nieuwe inzichten (III) op het nieuw in te voeren beleid. Gemeente en inwoners moeten dus hand en hand kunnen gaan in de meest ideale situatie.

Fasen van de Beleidscyclus

De diverse fasen van de verschillende onderdelen van de beleidscyclus, geven allen de mogelijkheid om binnen elke fase afzonderlijk het succes te meten. Als deze mogelijkheden bestaan dan is het verstandig om daar ook gebruik van te maken. En niet pas beginnen van meten aan het einde van de beleidsinvoering, of nadat een project is opgeleverd.

Meten van succes levert het voordeel op, ondanks de extra kosten die het met zich meebrengt en soms de extra tijd die het in beslag neemt, dat tijdig tijdens het volledige beleidsproces sturing kan worden gegeven aan het proces. Sturing is van groot belang, daar gemeentelijke projecten of beleidsvoeringen vaak langdurig zijn, zeker als het gaat om toekomstplanning.

Tijden veranderen, mensen veranderen. Onderhavig beleid en projecten veranderen. De nodige sturing door middel van succesmetingen houdt het gehele proces op de rails, en geeft iedereen de mogelijk om duidelijk binnen de lijntjes te blijven kleuren.

Hoe succes te meten?

Men kan succes alleen maar meten als de doelen duidelijk zijn. Hoe duidelijker het doel, des te eenvoudiger wordt het om succes meetbaar te maken.

Voorbeeld van succesmeting

Stel dat je een reis moet maken van de Euromast in Rotterdam naar de Dam in Amsterdam. Je verkent die reis. Het doel is kraakhelder. Wellicht dat je nog een tijdlimiet wilt toevoegen, echter op een gegeven moment wordt de eerste stap gezet, en zijn we onderweg. Na dagen zoeken kom je in Amsterdam aan. Is het succes reeds bereikt? Na wat zoeken kom je op de Kalverstraat aan. Is het succes al bereikt? Je bent warm, maar nog niet op de bestemming. Pas als je de Dam opkomt, is het doel bereikt.

Als het doel niet kraak en kraak helder is, dan wordt het ook des te moeilijker om succes op de meetlat te leggen. Elk minuscuul stapje van de beleidscyclus is meetbaar te maken.

Waar moet je aan denken bij het meten van succes?

Als we naar de doelen kijken dan zijn daar nogal wat voordelen te behalen, zoals een betere beleidsketen, het vergroten van het sociale kapitaal en gerechtigheid. Echter, het meten van succes kan ook leiden tot meer vertrouwen in de overheid, en het bevorderen van gelijkheid binnen de bevolking en het gevoel geven dat iedereen meetelt.

Dan is het meten van succes natuurlijk afhankelijk aan de (beschikbare) data. Men dient data te verzamelen, correcte data wel te verstaan.

Data die de waarheid vertegenwoordigt. Alleen als die elementen samenkomen dan kunnen conclusies getrokken worden uit de werkzaamheden en kan het succes of het falen beschreven worden om daar in verdere stadia lering van te trekken, of om direct aanpassingen in de planning van het nieuwe beleid te maken.

Meten van beleidssucces, de Formule

De vier belangrijkste elementen van de succes meetlat zijn: heldere doelen, vooruit afgestemde indicatoren en de vergaarde data, die leiden tot de onderzoeksconclusies.

Als men dit model volgt, is men al een heel eind op weg naar succes. En deze formule is toe te passen op elk afzonderlijk deel van het proces. Er zijn alternatieve methoden, die complexer zijn.

Laten meten van succes

Succes van nieuw beleid kan gedurende de beleidscyclus op diverse niveaus gemeten worden. Dat kan intern gedaan worden, door werkgroepen, of zelfs binnen een werkgroep.

Echter, soms is het nodig om een onafhankelijk onderzoeksbureau in te schakelen die het gehele beleidsproces kan toetsen, en kan meten welke mate van succes behaald is, én behaald kan worden.

Daar deze onderzoeksbureaus meerdere projecten leiden, is het mogelijk om succes te toetsen tegenover eerdere projecten binnen de provincie of Nederland. Hiermee kan een dergelijk instituut nieuwe inzichten verwerven en delen, en meenemen in de succesanalyse.

Terug naar het nieuwsoverzicht