Onderzoek, visie en organisatie van het buurtgericht werken  – Gemeente Heerlen

Onderzoek, visie en organisatie van het buurtgericht werken – Gemeente Heerlen

Heerlen.png

Gemeente Heerlen investeert in haar buurten en zet in op de doorontwikkeling van het buurtgericht werken!

Vraagstuk
Gemeente Heerlen werkt al enige jaren samen met buurten. Er zijn verschillende manieren om met buurten samen te werken. Gemeente Heerlen wil haar huidige visie en de huidige samenwerkingswijze vernieuwen. 

Invior heeft de vraag gekregen om de huidige samenwerkingswijze te onderzoeken. De inzichten, vertaling van deze inzichten naar advies en aanbevelingen die Invior doet zijn het fundament onder de nieuwe visie. De vraag is om alle belanghebbenden actief te betrekken, zodat er een breed gedragen zienswijze ontstaat op het toekomstige buurtgericht werken.   

Onze aanpak
Er is gekozen voor een zorgvuldige projectaanpak waarbij alle betrokkenen (buurtorganisaties, inwoners, stakeholders en interne afdelingen) zijn aangehaakt. 

Bij de start is een projectteam geformeerd, bestaande uit collega’s binnen gemeente Heerlen en inwoners uit buurten. In dit projectteam is de eerste richting bepaald en zijn afspraken gemaakt over het projectkader. 

Daarop volgende zijn diverse inwoners geïnterviewd. Ook de diverse collega’s van afdelingen binnen gemeente Heerlen die impact hebben op het samenwerken met buurten, zijn gesproken. 

Op basis van deze exploratie is een eerste zienswijze geformuleerd. Deze zienswijze is ter toetsing teruggelegd bij het projectteam, overige betrokken afdelingen en inwoners. Deze zienswijze is vervolgens genuanceerd. 

Daarna is deze zienswijze breed uitgevraagd. Zo is er een vragenlijst verstuurd binnen de gehele organisatie van de gemeente Heerlen en een separatie vragenlijst naar het team buurtregie. Ook diverse netwerkpartners in buurten hebben een vragenlijst ontvangen, evenals de buurtorganisaties. De vragenlijsten zijn telkens opeenvolgend van elkaar verstuurd. En vormde de eerder opgehaalde inzichten telkens de basis voor deze vragenlijsten. 

De resultaten en adviezen zijn besproken met de projectgroep, met de directie, het management, de portefeuillehouder, het betrokken team en de programmamanagers. Ieder nieuw inzicht is vastgelegd in een open document, dat regelmatig is besproken met de betrokkenen. Dit heeft geleid tot een einddocument, van waaruit een nieuw visiedocument is ontstaan dat weer is getoetst bij de betrokkenen.  Hier is het echter niet bij gebleven…

Resultaat en impact
In totaal hebben meer dan 1.000 betrokkenen deelgenomen aan het traject. 

Op basis van de reeds ingewonnen inzichten is actie ondernomen. Zo hebben wij diverse netwerkbijkomsten georganiseerd en geleid, met als doel om telkens inzichten te bespreken en uit te wisselen. Maar ook samen met de buurten acties te bedenken passend bij de inzichten. Zo is er hulp beschikbaar gesteld aan de buurtorganisaties bij de grootste uitdagingen en trekken buurten intensiever met elkaar op in zaken die hen gezamenlijk aangaan. Ook directie, programmaleiders, management en betrokken wethouders zijn tijdens bijeenkomsten aangesloten. Gezamenlijk met buurten en team buurtregie hebben wij de nieuwe visie gepresenteerd aan de raadscommissie. 

De resultaten zijn verwerkt in een alomvattend document dat verklaring geeft aan de huidige situatie en daarbij ingewonnen inzichten deelt. Ook beschrijft dit document de gewenste situatie met daartoe horende adviezen en een uitvoeringsplan.

 

Meer weten? 

Wilt u ook het samenwerken met buurten in uw gemeente versterken en bent u op zoek naar een interactieve manier om samen met betrokkenen te komen tot een nieuwe zienswijze op hoe dit te organiseren? Neem dan contact op met onderstaande personen.

 

Pauline Manders

Pauline Manders

Adviseur Participatie

Doelgericht, ondernemend, muzikaal en gedreven; onze bezige bij. 

085 486 01 20
Sergo Stijnen

Sergo Stijnen

Adviseur Participatie

Openminded, nieuwsgierig, onderzoekend en betrokken; sterk in het laten interacteren van mensen.

085 486 01 15