Evaluatie Raadsvergadermodel - Gemeente Land van Cuijk

Evaluatie Raadsvergadermodel - Gemeente Land van Cuijk

Logo's (12).png

Vraagstuk
Op 1 januari 2022 fuseerden de voormalige gemeente Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis Mill en Sint Hubert en Grave in de gemeente Land van Cuijk. Het raadsvergadermodel dat sinds deze fusie wordt gehanteerd is in opdracht van het presidium geëvalueerd. In het onderzoek is het gehele vergadermodel inclusief de werkdruk die dit oplevert onderzocht onder raadsleden, collegeleden en burgerleden. 
 

Daarbij komen allereerst praktische zaken aan bod, zoals vergadertijdstippen, start- en eindtijden. Vervolgens wordt uitgebreid onderzocht hoe het BOB-vergadermodel (met de trechter van beeldvorming naar besluitvorming) tot zijn recht komt, gewaardeerd wordt en welke verbeterpunten er zijn. Is men tevreden over alle fases, onderdelen en ondersteunende processen in instrumenten van dit model? Hierbij wordt bijvoorbeeld heel specifiek onderzocht of men tevreden is over de kwaliteit van het debat, de raadsvoorstellen en de beantwoording van vragen. Maar ook of men bijvoorbeeld spreektijden wil instellen of grenzen wil leggen aan het aantal woordvoerders per fractie tijdens commissievergaderingen. Ook wordt het werken met burgerleden onderzocht. Vervolgens wordt onderzocht of men het betrekken van inwoners in het raadsproces wil veranderen. Het onderzoek eindigt met het in kaart brengen van de werkdruk, werkbeleving en tevredenheid over de (vergader)cultuur. Ervaart men werkdruk en welke elementen dragen daaraan bij? Vindt men dat hier voldoende aandacht voor is? Is er voldoende tijd voor informele contacten en ontmoeting? 

Onze aanpak
In nauwe samenwerking met de griffier is een digitaal onderzoek uitgezet onder alle onder raadsleden, collegeleden en burgerleden van de gemeente Land van Cuijk. Dit heeft ertoe geleid dat 79% van de aangeschreven doelgroep heeft deelgenomen aan het onderzoek. Tijdens een heisessie zijn de resultaten gepresenteerd aan de raadsleden en zijn de belangrijkste thema’s verder verdiept. Ook deze heisessie werd beleid door Invior. Een NOBTRA-erkende trainer (Nederlandse Orde van Beroepstrainers) heeft met een specifiek voor Land van Cuijk opgezet programma gedachten, overwegingen en stemmingen t.a.v. dit onderzoek en eventuele oplossingsrichtingen verder verkend. De aanpak tijdens deze heisessie was creatief, inspirerend en gericht op het actief laten deelnemen van alle aanwezigen. Door een mis van werkvormen te gebruiken.

Resultaat en impact
Door resultaten van het digitale onderzoek te verdiepen op fractiegrootte, de eventuele combinatie met een betaalde baan en het aantal jaren ervaring als raadslid werd een diepgaand inzicht verkregen in onder andere draagvlak voor eventuele verbeteringen. Dit biedt het presidium concrete handvaten die met behulp van de heisessie verder zijn uitgewerkt.

Meer weten?

Meer weten over bovenstaande casus? Neem dan contact op met onderstaande personen.

Emanuelle van den Goor

Emanuelle van den Goor

Onderzoeker Participatie

Analytisch, doelgericht, georganiseerd en onderzoekend; tovert data graag om in mooie figuren en grafieken

085-4860117